Podmínky Umístění Komentářů

§ 1 Obecná ustanovení

1. Podmínky Umístění Komentářů upravují podmínky a pravidla pro umístnění komentářů spolu s fotografií na Portálu wellbid.com a za10groszy.pl.

2. Nedílnou částí těchto Podmínek Umístění Komentářů jsou Pravidla Používání, které jsou umístěny na Hlavní Stránce Portálu wellbid.com a za10groszy.pl.

3. Souhlas s Podmínkami Umístění Komentářů v jejich aktuálním znění následuje po vyjádření souhlasu a to zaznamenáním v čtverečcích (check-box) při těchto záznamech:

3.1. „Akceptuji Podmínky Umístnění Komentářů a souhlasím s tím, aby společnost Welmory Limited zpracovávala mé osobní údaje pro účel přidání mého komentáře.”;

3.2. „Potvrzuji, že přiložena fotografie představuje mou osobu, k přiložené fotografii vlastním výlučné autorské právo a předmět, který je na přiložené fotografii prezentován, pochází z vyhrané Aukce a není reklamou tohoto produktu. Současně souhlasím se zveřejňováním mé podobizny v souladu s podmínkami stanovenými v Podmínkách Umístnění Komentářů.”

4. Pojmy uvedené v těchto Podmínkách mají následující význam:

4.1. Podmínky Umístění Komentářů – tento dokument;

4.2. Provozvovatel – Společnost Welmory Limited se sídlem v Nikósii na Kypru, P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/ 703, registrovaná Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, Oddělením registrátora společností a konkurzního správce, registrační číslo: HE 245903; se Základním kapitálem v hodnotě 1 001 000 EUR (slovy milion jeden tisíc Euro);

4.4. Portál – Provozovatelem vedené služby on-line transakcí, které poskytuje Provozovatel na doméně wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci kterých pořádá Nákup Kup Teď a Aukce, umožňuje nákup práv Příhozů nebo Příhozů pomocí Automatu, a realizaci Příhozů nebo Příhozů pomocí Automatu;

4.5. Hlavná Stránka Portálu – stránka Portálu, která se nachází na adrese www.wellbid.com/index.html a www.za10groszy.pl/index.html;

4.6. Komentář – výpověď Uživatele, který se stal výhercem Aukce a vypovídá o průběhu Aukce a vyhraném předmětu. Vítěz Aukce má právo umístit s komentářem také fotografii, jejíž parametry a pravidla umístění upravují detailně tato Pravidla Umístění Komentářů;

4.7. Aukce – prodej předmětů, který se uskutečňuje na základě Obchodních podmínek; podrobněji uvedené v § 5 Obchodních Podmínek;

4.8. Příhoz – využití funkce Portálu, která slouží k vyjádření zájmu o nákup daného předmětu, který je nabízen v Aukci a nabídnutí Ceny, která je vyšší od Aktuální Ceny o Navýšení. Tímto Příhozem umožňuje uzavřít kupní smlouvu předmětu Aukce;

4.9. Příhoz pomocí Automatu – Přihoz, který realizuje Systém automaticky bez účasti Uživatele jeho jménem a na jeho Účet, podle nastavení Automatických Příhozů, které určuje Uživatel;

4.10. Systém – informační Systém zajišťující provoz Portálu;

4.11. BID, vratný BID – právo na jednorázový Příhoz, Automatický Příhoz nebo na jinou činnost uvedenou v Obchodních podmínkách; přičemž vratné BIDy je možné získat nákupem u Provozovatele dle ceníku nebo se získají výměnou zakoupeného zboží. BIDy, které nejsou vratné, se získají jinými způsoby, specifikovanými v těchto Obchodních podmínkách, jakož i na stránkách Portálu, Pomoci a záložce FAQ;

4.12. Balík BIDů – množství (počet) Bidů nebo vratných Bidů, které má Uživatel na Účtu, a umožňují mu účast na Aukcích nabízených Portálem;

4.13. Uživatel – fyzická osoba, ve věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, zaregistrovala se řádně na Portálu a má přístup ke svému účtu. Uživatel je identifikován jménem, příjmením a datumem narození;

4.14. Účet – soubor dat, který je uveden v menu „MŮJ ÚČET“, obsahuje informace o Uživateli a historii jeho aktivit v rámci Portálu a který Provozovatel provozuje pro Uživatele pod jedinečným názvem (loginem);

4.15. Odklepnutí – potvrzení o ukončení Aukce, zasílané Provozovatelem na e-mailovou adresu Vítěze podle § 5 bodu 6 těchto Obchodních podmínek;

4.16. Vítěz Aukce – Uživatel, který vyhrál Aukci podle pravidel uvedených v § 5 Obchodních podmínek Portálu;

4.17. Cookies – informace zapsána serverem na počítači nebo jiném konečném zařízení Uživatele v textovém souboru, které může server přečíst při opakovaném spojení z tohoto počítače nebo jiného konečného zařízení Uživatele.

§ 2 Pravidla umístění a publikace komentářů s fotografií

1. Komentář spolu s fotografií může umístit Uživatel, který se stal Vítězem Aukce, avšak předmět získaný Uživatelem nebyl v rámci přiznání Odklepnutím vyměněn na BIDy.

2. Uživatel, který se stal Vítězem Aukce, může umístit komentář spolu s fotografií po splnění podmínek prodejní smlouvy, přesněji popsaných v § 7 Podmínek používání Portálu, jakož i v předchozím bodě. Cílem využití této možnosti může Uživatel využít záložku „Vyhrál jsem“, která je umístěna v sekci „Můj Účet“, vedle vyhrané Aukce. Ve chvíli kliknutí na tlačítko „Komentář“ bude Vítěz Aukce přesměrováni na podstránku Portálu, kde bude mít možnost napsat komentář a přidat fotografii se zachováním paramentrů, popsaných v ods. 4 tohoto paragrafu.

3. Umístění komentáře s fotografií je dobrovolné. Vítěz Aukce může umístit komentář do 60 dnů ode dne přiznání Odklepnutí.

4. Chce-li Vítěz Aukce přidat fotografii k umístěnému komentáři, musí být splněny níže uvedené parametry:

4.1. fotografie musi být zapsána ve formátu „jpg”;

4.2. rozměr fotografie nesmí překročit velikost 100 kB;

4.3. fotografie by měla být zaslána ve formátu 195 x 143 Pixelů. V případě, že bude daná fotografie zaslána v jiném rozměru než je stanoveno, bude fotografie zmenšená, což může mít vliv na její kvalitu;

4.4. na fotografii by měl být zobrazen Vítěz Aukce s vyhraným předmětem nebo sám předmět.

5. Text komentáře a připojena fotografie musí splňovat obecné zásady dobrých mravů, v tom je nepřípustné umisťovat komentáře a fotografie, které:

5.1. jsou v rozporu s právními předpisy nebo pravidly společenského soužití;

5.2. porušují práva třetích osob, zejména v rámci příslušného zákona kyperského práva s odkazem na ochranu autorských práv a dalších souvisejících práv;

5.3. jsou vulgární nebo obscénní;

5.4. propagují násilí, rasovou nebo náboženskou nenávist nebo jsou trestuhodné;

5.5. jsou reklamou;

5.6. jsou spamem nebo nevyžádanou komerční informací;

5.7. mají pornografický obsah.

6. Provozovatel má právo odstranit výpovědi, které porušují ustanovení ods. 5, jakož i jiných výpovědí, uznaných Provozovatelem za pohoršující nebo zbytečné pokud jde o jejich předmět. Provozovatel může redagovať zaslané komentáře s cílem odstranění částí, které nejsou shodné s výše uvedeným ustanovením, podle vlastního uvážení. Provozovatel také může dělat jejich vlastní překlady, úpravy nebo jiné změny potřebné ke správné publikaci komentáře s fotografií.

7. Provozovatel přizná Vítězi Aukce za každý akceptován a publikován v Portálu komentář příslušný počet BIDů, které dobijí Účet Uživatele, což se dle Pravidel Umístění Komentářů uznává jako odměna pro Vítěze Aukce a umožní Provozovateli publikaci a rozšíření těchto komentářů a podobizny Vítěze Aukce, který je představen na fotografiích, a to v souladu s podmínkami stanovenými v Podmínkach Umístění Komentářů. Počet přiznaných BIDů se zobrazí v Provozovatelem zaslané zprávě, jenž bude Vítězi Aukce zaslána po přidání komentáře s fotografií.

8. Rozmezí, ve kterém umístěn komentář s fotografií nebo samotná fotografie, budou představovat díla ve smyslu příslušných zákona o autorských a souvisejících práv, přecházejí autorská majetková práva do všech těchto děl na Provozovatele ve chvíli umístění komentáře s autorskou fotografií a to pro všechny oblasti použití, které jsou uvedeny níže.

9. Vítěz Aukce umístěním komentáře s fotografií, která představuje podobiznu Vítěze Aukce, souhlasí se sdílením jeho komentáře s fotografií, které má za cíl promoci Portálu, publikaci a sdílení podobizny Vítěze Aukce Provozovatelem prostřednictvím Portálu nebo na profilech společenských portálů typu Facebook, které jsou vedeny Provozovatelem.

10. Vítěz Aukce dává souhlas Provozovateli, aby ten jeho jménem rozhodoval o místě umístění jeho komentáře s fotografií.

11. Bude-li Provozovatel chtít využít umístěn komentář spolu s fotografií pro jiné účely, než stanovené ods.9, Provozovatel poprosí o přenesení práv na rozšiřování podobizny Vítěze Aukce v jiných oblastech než je uvedeno v těchto Pravidlech Umístění Komentářů. Současně udělí daný souhlas na dobu neurčitou a územní rozsah publikace bude stanoven v oblasti provozu Portálu. Provozovatel dává možnost Vítězi Aukce kdykoli od tohoto povolení odstoupit.

12. Vítěz Aukce po umístění komentáře do Systému a zaslání Provozovateli jej už nebude moci změnit.

13. Provozovatel nemusí Uživatele informovat o zablokování nebo odstranění jejich komentářů s fotografií.

14. Provozovatel má svobodné právo řidit komentáře. Především rozhoduje, v jakém čase a který komentář s fotografií bude na na Portálu publikován, jakož i může kdykoliv, bez uvedení důvodu, zavést možnost umístění komentářů, zrušit komentáře či změnit pravidla jejich fungování.

§ 3 Závěrečná ustanovení

1. Každý Uživatel se musí seznámit s ustanoveními uvedenými v těchto Podmínkách Umístění Komentářů. Odsouhlasení podle popisu v § 1 ods. 3 je rovnocenné s plným a vědomým odsouhlasením Podmínek Umístění Komentářů.

2. Provozovatel má právo na změnu Podmínky Umístění Komentářů s okamžitou platností. O této změně bude informovat Uživatel Portálu a to zasláním vnitřní správy, která bude dostupná na Účtu Uživatele.

3. Změna Podmínek Umístění Komentářů vstoupí v platnost ve lhůtě 10 dnů ode dne zaslání emailové zprávy, o níž se hovoří ve výše uvedeném odstavci. Umístění v té době komentáře s fotografií nebo nepředání zprávy o nesouhlasu s příslušnými změnami zasláním pomocí kontaktního formuláře, který je dostupný na stránce Portálu, znamená odsouhlasení změněných Podmínek Umístění Komentářů.

4. Pokud Uživatel neodsouhlasí Podmínky Umístění Komentářů, Provozovatel neztratí právo na zveřejňování podobizny, kterou Uživatel Aukce zaslal a bude moci využívat zaslán komentář, i s fotografií, na základě podmínek stanovených § 2 ods. 9 Podmínek Umístění Komentářů.

5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k Vítězi Aukce, ani vzhledem k třetím osobám, za situaci, kdy podobizna umístěna Uživatelem v komentáři nepatří Vítězi Aukce, jakož i v případě, když vlastnická práva k zaslané fotografii Vítězi Aukce nepatří.

6. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínky mají uplatnění předpisy Občanského Zákoníku a další příslušné předpisy kyperského právního řádu.

7. Všechny spory vyplývající ze smlouvy budou rozhodovány u příslušného soudu Kyperské republiky.

8. V případě jakéhokoli sporu nebo rozporů mezi anglickou verzí a verzí v jiném jazyce, je rozhodující verze v anglickém znění.

Author: wellbid

Share This Post On