Podmínky Soutěže „Ice Hockey”

§ 1

Všeobecné podmínky

1. Tyto Podmínky Soutěže stanoví pravidla provedení soutěže „Ice Hockey“, dále zvanou Soutěží, ve které bude mít Uživatel za úkol zodpovězení otázek publikovaných na nástěnce Fanpage Portálu wellbid.com a za10groszy.pl , které se budou týkat Mistrovství světa v ledním hokeji.

2. Pořadatelem Soutěže je Společnosť Welmory Limited se sídlem na Kypru, Nikósie P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem HE 245903 Ministerstvem energetyki, průmyslu, obchodu a turistiky, Oddělení evidence společností; Zakládací kapitál společnosti: 1 001 000 Euro (slovem jeden milión a jeden tisíc Euro);

3. Pojmy uvedené v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

3.1. Podmínky Souťěže – tento dokument;

3.2. Pořadatel Soutěže – Společnosť Welmory Limited se sídlem na Kypru, Nikósie P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem HE 245903 Ministerstvem průmyslu, obchodu a turistiky, Oddělení evidence společností; Zakládací kapitál společnosti: 1 001 000 Euro (slovem jeden milión a jeden tisíc Euro);

3.3. Obchodní Podmínky Portálu – Obchodní Podmínky Portálu wellbid.com a za10groszy.pl, které jsou umístěny na Hlavní Stránce Portálu vždy v jejich aktuálním znění.

3.4. Účastník Soutěže – Uživatel Portálu a majitel profilu na na portálu Facebook, který pošle zprávu s odpovědí na zveřejněn soutěžní úkol a to pomocí soukromé zprávy, která je dostupná na portálu Facebook.

3.5. Vítěz Soutěže – Účastník Soutěže, který správně odpoví na otázku a kterému byla přiznána Cena stanovená v § 5;

3.6. Portál – služby on-line transakcí, které poskytuje Provozovatel na doméně wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci kterých pořádá Nákup Kup Teď a Aukce, umožňuje nákup práv k jednorázovým nebo Automatickým Příhozům a realizaci Jednorázových a Automatických Příhozů;

3.7. Uživatel Portálu – Uživatel Portálu a majitel profilu na portálu Facebook, který pošle odpověď na otázku publikovanou na nástěnce Fanpage Portálu na stránce Facebook;

3.8. BID, vratný BID – právo na jednorázový Příhoz, Příhoz pomocí Automatu nebo na jinou činnost uvedenou v Obchodních Podmínkách; přičemž vratné BIDy je možné získat nákupem u Provozovatele dle Ceníku nebo se získají výměnou zakoupeného zboží. BIDy, které nejsou vratné, se získají jinými způsoby, specifikovanými v těchto Obchodních podmínkách, jakož i na stránkách Portálu, Nápovědy a v záložce FAQ;

3.9. Balíček Bidů – množství (počet) Bidů nebo vratných Bidů, které má Uživatel na Účtu, jenž umožňují účast na Aukcích nabízených Portálem.

4. Soutěž začíná 1. května 2015 a bude probíhat až do 17. května 2015.

5. O vítězi soutěže rozhoduje Porota, na kterou poukazuje § 4.

6. Soutěž není hazardní hrou ani promoční loterií, jejíž výsledek záleží na náhodě, v souladu s příslušnými zákony kyperského práva o hazardních hrách.

7. Je-li jsou v Podmínkách Soutěže použité nedefinované frázy a formalace, mají se interpretovat dle Obchodních Podmínek Portálu.

§ 2

Účast v Soutěži

1. Soutěž je určena pouze pro osoby, které mají plnou způsobilost k právním úkonům, mají vytvořený účet na stránce Facebooku a jsou fanoušky Fanpage Portálu, bez ohledu na to, zda jsou Uživateli Portálu.

2. Účasť v Súťaži je dobrovolná a neodplatná.

3. Soutěže se nemohou zúčastnit členové Poroty, zaměstnanci Pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

4. Uživatel se musí seznámit s pravidly v těchto Podmínkách Soutěže před přistoupením do Soutěže a zároveň prohlašuje, že bude tyto podmínky respektovat. Tímto také potvrzuje, že splňuje všechny podmínky opravňující ho k účasti v Soutěži.

§ 3

Přihlášení do Soutěže a průběh Soutěže

1. Přihlášení do Soutěže následuje po zaslání odpovědi na otázku, publikovanou na nástěnce Fanpage Portálu na stránce Facebook.

2. Přihlášení se do Soutěže je jednoznačné s:

2.1. odsouhlasením Podmínek Soutěže, zpřístupněných Pořadatelem;

2.2. prohlášením Účastníka Soutěže o tom, že zaslaná odpověď neporušuje práva třetí strany;

2.3. dáním souhlasu k využívání svých osobních údajů za účelem provedení Soutěže.

3. Zaslána odpověď musí splňovat obecné zásady dobrých mravů, v tom je nepřípustné zasílání odpovědí, které:

3.1. jsou v rozporu s právními předpisy nebo pravidly společenského soužití;

3.2. porušují práva třetích osob;

3.3. jsou vulgární nebo obscénní;

3.4. propagují násilí, rasovou nebo náboženskou nenávist nebo jsou trestuhodné;

3.5. jsou reklamou;

3.6. jsou spamem nebo nevyžádanou komerční informací;

3.7. mají pornografický obsah.

4. Každý Účastník Soutěže může odpovědět na libovolný počet otázek, které Pořadatel Soutěže opublikuje na nástěnce Portálu na stránce Facebook, s tím, že na jednu otázku je možné odpovědět pouze jednou. Pokud odpovíte více než jeden krát, do Soutěže bude zakvalifikovaná první odpověď.

5. O Vítězech soutěže rozhodne Porota, o které je zmínka v následujícím §, která pak přizná ceny uvedené v §5 odst.1.

6. Pořadatel Soutěže opublikuje na nástěnce Fanpage Portálu jména a příjmení osob, které v Soutěži zvítězili.

7. Po publikaci informace, o které je zmínka v výše uvedeném bodě musí Víťaz Soutěže v průběhu 3 pracovních dnů odeslat v odpovědi e-mailovou adresu, na kterou má Pořadatel Soutěže podle § 5 zaslat cenu.

§ 4

Porota Soutěže

1. Dohled nad řádným průběhem soutěže a udělováním cen bude vykonávat Porota.

2. Porota vybere každý den tři Vítěze Soutěže, jenž odpověděli správně na otázku nejrychleji. Dodatečně, po ukončení Mistrovství vybere Porota osobu, která odpověděla správně na největší počet otázek.

3. Porotu tvoří tři členové, kteří byli jmenováni Pořadatelem, přičemž jeden z nich plní funkci Předsedu Soutěže.

4. V případě porušení těchto Podmínek Soutěže si Porota vyhrazuje právo odstranit Účastníka Soutěže z účasti v Soutěži.

5. Porota nepředvídá možnost odvolání se od vyhlášených výsledků Soutěže.

§ 5

Výhry

1. Pořadatel Soutěže přizná Vítězům Soutěže následující ceny:

1.1. kód na dobití Účtu v hodnotě 100 BIDů – pro tři osoby, které zašlou správnou odpověď na otázku;

1.2. kód na dobití Účtu v hodnotě 1000 BIDů – pro osobu, která udělila nejvíce správných odpovědí na otázky.

2. Kód pro dobití Účtu musí být zrealizován v průběhu 28 dní. BIDy získané pomocí kódu musí být využity v průběhu 180 dní.

3. Ceny přiznané v podobě kódu na dobití Účtu budou poslány Vítězem Soutěže na uvedenou e-mailovou adresu.

§ 6

Zásada důvěryhodnosti

1. Uvedení osobních údajů Účastníka Soutěže je dobrovolné, ale nutné k účasti v Soutěži. Tyto údaje budou zpracovány v souladu s ustanoveními příslušného zákona podle kyperského práva o ochraně osobních údajů pro účely spojené s organizací a vedením Soutěže, včetně udělování výher.

2. Administrátorem osobních údajů Účastníků je Pořadatel Soutěže.

3. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich aktualizaci na základě podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

 § 7

Závěrečná ustanovení

1. Každý Účastník Soutěže je povinen se seznámit s ustanoveními v těchto Podmínkách Soutěže.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo anulovat Soutěž bez uvedení příčiny.

3. Pořadatel není povinen informovat Účastníky Soutěže o tom, že se jejich odpověď se do Soutěže nezakvalifikovala.

4. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy vzniklé během zasílání odpovědí a z nich vyplývající zpoždění v doručení přihlášek.

5. Tato Soutěž není sponzorovaná, vedená, administrována ani spojena se stránkou Facebook. Tím je Facebook osvobozen od jakékoliv odpovědnosti, která by mohla vzniknout v souvislosti s účastí Účastníka v Soutěži.

6. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínkami mají uplatnění předpisy občanského zákoníku a další příslušné předpisy, platné právní na Kypru.

7. O všech sporech vyplývajících ze závazné smlouvy bude rozhodovat kyperský soud.

8. V případě jakéhokoli sporu nebo rozporů mezi anglickou verzí a verzí v jiném jazyce, je rozhodující verze v anglickém znění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: wellbid

Share This Post On

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *