Podmínky Soutěže „Hádanka týdne“

§ 1

Všeobecné podmínky

1. Tyto Podmínky upravují pravidla provedení soutěže „Hádanka týdne“, dále zvanou „Soutěží“, jež bude spočívat v odpovídání na otázky publikované na Blogu Portálu wellbid.com.

2. Pořadatelem Soutěže je Společnosť Welmory Limited se sídlem na Kypru, Nikósie P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem HE 245903 Ministerstvem energetyki, průmyslu, obchodu a turistiky, Oddělení evidence společností; Zakládací kapitál společnosti: 1 001 000 Euro (slovem jeden milión a jeden tisíc EUR).

3. Výrazy uvedené v Podmínkách mají následující význam:

3.1. Podmínky Soutěže – tento dokument;

3.2. Pořadatel Soutěže – Společnosť Welmory Limited se sídlem na Kypru, Nikósie P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem HE 245903 Ministerstvem průmyslu, obchodu a turistiky, Oddělení evidence společností; Zakládací kapitál společnosti: 1 001 000 Euro (slovem jeden milión a jeden tisíc EUR);

3.3. Obchodní Podmínky Portálu – Obchodní Podmínky Portálu wellbid.com, které jsou umístěny na Hlavní Stránce Portálu vždy v platném znění;

3.4. Účastník Soutěže – osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a zašle odpověď na otázku publikovanou na Blogu Portálu;

3.5. Vítěz Soutěže – účastník Soutěže, který správně odpoví na otázku a jemuž byla přiznána Výhra stanovená v § 5;

3.6. Portálslužby on-line transakcí, které Pořadatel poskytuje na doméně wellbid.com a v rámci kterých organizuje Nákup Kup Teď a pořádá Aukce, umožňuje nákup práv na jednorázové nebo automatické Příhozy a realizaci Příhozů nebo Příhozů pomocí Automatu;

3.7. Blog Portálustránka provozována pod doménou blogcz.wellbid.com, na jejíž Provozovatel umísťuje obsah týkající se Portálu;

3.8. Uživatel Portálu osoba, která je způsobilá k právním úkonům a řádně se na Portálu zaregistrovala;

3.9. BID, vratný BID právo na jednorázový Příhoz, Příhoz pomocí Automatu nebo na jinou činnost uvedenou v Obchodních Podmínkách Portálu, přičemž vratné BIDy je možné získat nákupem u Provozovatele dle Ceníku nebo se získají výměnou zakoupeného zboží. BIDy, které nejsou vratné, se získají jinými způsoby, specifikovanými v těchto Obchodních podmínkách, jakož i na stránkách Portálu, Nápovědy a v záložce FAQ;

3.10. Balík BIDůmnožství (počet) BIDů nebo vratných BIDů, které má Uživatel na Účtu, jenž umožňují účast na Aukcích nabízených Portálem.

4. Soutěž začíná 28. září 2015 a bude probíhat až do odvolání.

5. O Vítězech Soutěže rozhoduje Porota, o níž se píše v § 4.

6. Soutěž není hazardní hrou ani promoční loterií, jejíž výsledek záleží na náhodě, v souladu s příslušnými zákony kyperského práva o hazardních hrách.

7. V případě, že jsou v Podmínkách Soutěže použity nedefinovaných fráze a formulace, mají se interpretovat podle Obchodních Podmínek Portálu.

§ 2

Účast v Soutěži

1. Soutěž je určena výhradně pro osoby, které mají plnou způsobilost k právním úkonům, bez ohledu na to, zda jsou Uživateli Portálu.

2. Účast v Soutěži je dobrovolná a neodplatná.

3. Soutěže se nemohou zúčastnit členové Poroty, zaměstnanci Pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

4. Uživatel se musí seznámit s podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách Soutěže před přistoupením do Soutěže. Účastník Soutěže se zavázuje dodržovat tato pravidla a zároveň prohlašuje, že splňuje všechny podmínky opravňující ho k účasti v Soutěži.

§ 3

Přihlášení do Soutěže a průběh Soutěže

1. Přihlášení do Soutěže následuje po zaslání odpovědi na otázku, publikovanou jednou týdně na Blogu Portálu .

2. Přihlášení se do Soutěže je jednoznačné s:

2.1. odsouhlasením Podmínek Soutěže, zpřístupněných Pořadatelem;

2.2. prohlášením Účastníka Soutěže o tom, že zaslaná odpověď neporušuje práva třetí strany;

2.3. dáním souhlasu k využívání svých osobních údajů za účelem provedení Soutěže.

3. Zaslána odpověď musí splňovat obecné zásady dobrých mravů, v tom je nepřípustné zasílání odpovědí, které:

3.1. jsou v rozporu s právními předpisy nebo pravidly společenského soužití;

3.2. porušují práva třetích osob;

3.3. jsou vulgární nebo obscénní;

3.4. propagují násilí, rasovou nebo náboženskou nenávist nebo jsou trestuhodné;

3.5. sou reklamou;

3.6. jsou spamem nebo nevyžádanou komerční informací;

3.7. mají pornografický obsah.

4. Každý Účastník Soutěže může odpovědět na libovolný počet otázek, které Pořadatel Soutěže zveřejní, ale na každou otázku lze odpovědět pouze jednou. V případě, zaslání více než jedné odpovědi bude do Soutěže zakvalifikovaná první odpověď.

5. Vítězem se stane účastník, který správně odpoví na hádanku a jako první zašle svou odpověď na adresu blogcz@wellbid.com.

6. Pořadatel Soutěže zveřejní správnou odpověď v komentáři pod příspěvkem s hádankou a to následující den po publikaci tohoto příspěvku na Blogu Portálu.

7. O Vítězech Soutěže rozhodne Porota, o níž je zmínka v následujícím §.

8. Pořadatel Soutěže se zavazuje informovat Vítěze Soutěže o výhře formou zpětné e-mailové zprávy.

§ 4

Porota Soutěže

1. Dohled nad řádným průběhem Soutěže a udělováním výher bude vykonávat Porota.

2. Porotu tvoří tři členové, kteří byli jmenováni Pořadatelem, přičemž jeden z nich plní funkci Předsedu Soutěže.

3. V případě porušení těchto Podmínek Soutěže si Porota vyhrazuje právo odstranit Účastníka Soutěže z účasti v Soutěži.

4. Porota nepředvídá možnost odvolání se od vyhlášených výsledků Soutěže.

§ 5

Výhry

1. Pořadatel Soutěže přizná Vítězi Soutěže výhru v podobě kódu na dobití Účtu v hodnotě 100 BIDů.

2. Kód na dobití Účtu musí být zrealizován v průběhu 28 dní. BIDy získané pomocí kódu musí být využity v průběhu 180 dní.

3. Ceny přiznané v podobě kódů na dobití Účtu budou poslány Vítězi Soutěže na uvedenou e-mailovou adresu, z níž byla zaslána odpověď na soutěžní otázku.

§ 6

Zásada důvěryhodnosti

1. Uvedení osobních údajů Účastníkem je dobrovolné, ale nutné k účasti v Soutěži. Tyto údaje budou zpracovány v souladu s ustanoveními příslušného zákona podle kyperského práva o ochraně osobních údajů, pro účely spojené s organizací a vedením Soutěže, včetně přiznání výhry.

2. Správcem osobních údajů Účastníků Soutěže je Pořadatel Soutěže.

3. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich aktualizaci podle podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

§ 7

Závěrečná ustanovení

1. Každý Účastník Soutěže je povinen se seznámit s ustanoveními v těchto Podmínkách Soutěže.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo anulovat Soutěž bez uvedení příčiny.

3. V záležitostech neupravených těmito Podmínkami Soutěže mají uplatnění předpisy občanského zákoníku a další příslušné předpisy, platné právní na Kypru.

4. V případě vzniku jakýchkoliv sporů, rozhodne o nich příslušný kyperský soud v souladu s platnými právními předpisy.

5. V případě jakéhokoli sporu ohledně obsahu Podmínek Soutěže je rozhodující verze v anglickém znění.

 

 

Author: wellbid

Share This Post On

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *