Podmínky Soutěže „Oscary“

§ 1

Všeobecné Podmínky

1. Tyto Podmínky Soutěže stanoví pravidla provedení soutěže „Oscary„, dále zvanou Soutěží, ve které bude mít Uživatel za úkol zodpovězení otázek publikovaných na nástěnce Fanpage Portálu wellbid.com a za10groszy.pl. Otázky se budou týkat mnohaleté historie udělování cen americkou Akademií filmových umění a věd.
2. Pořadatelem Soutěže je Společnosť Welmory Limited se sídlem na Kypru, Nikósie P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem HE 245903 Ministerstvem energetyki, průmyslu, obchodu a turistiky, Oddělení evidence společností; Zakládací kapitál společnosti: 1 001 000 Euro (slovem jeden milión a jeden tisíc Euro);
3. Pojmy uvedené v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

3.1. Podmínky Souťěže – tento dokument;

3.2. Pořadatel Soutěže – Společnosť Welmory Limited se sídlem na Kypru, Nikósie P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem HE 245903 Ministerstvem průmyslu, obchodu a turistiky, Oddělení evidence společností; Zakládací kapitál společnosti: 1 001 000 Euro (slovem jeden milión a jeden tisíc Euro);

3.3 .Obchodní Podmínky Portálu – Obchodní Podmínky Portálu wellbid.com a za10groszy.pl, které jsou umístěny na Hlavní Stránce Portálu vždy v jejich aktuálním znění.

3.4. Účastník Soutěže – Uživatel Portálu a majitel profilu na na portálu Facebook, který pošle zprávu s odpovědí na zveřejněn soutěžní úkol a to pomocí soukromé zprávy, která je dostupná na portálu Facebook.

3.5. Vítěz Soutěže – Účastník Soutěže, který správně odpoví na otázku a kterému byla přiznána Cena stanovená v § 5;

3.6. Portál – služby on-line transakcí, které poskytuje Provozovatel na doméně wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci kterých pořádá Nákup Kup Teď a Aukce, umožňuje nákup práv k jednorázovým nebo Automatickým Příhozům a realizaci Jednorázových a Automatických Příhozů;

3.7. Uživatel Portálu – Uživatel Portálu a majitel profilu na portálu Facebook, který pošle odpověď na otázku publikovanou na nástěnce Fanpage Portálu na stránce Facebook;

3.8. BID, vratný BID – právo na jednorázový Příhoz, Příhoz pomocí Automatu nebo na jinou činnost uvedenou v Obchodních Podmínkách; přičemž vratné BIDy je možné získat nákupem u Provozovatele dle Ceníku nebo se získají výměnou zakoupeného zboží. BIDy, které nejsou vratné, se získají jinými způsoby, specifikovanými v těchto Obchodních podmínkách, jakož i na stránkách Portálu, Nápovědy a v záložce FAQ;

3.9. Balíček Bidů – množství (počet) Bidů nebo vratných Bidů, které má Uživatel na Účtu, jenž umožňují účast na Aukcích nabízených Portálem.

4. Soutěž začíná 22. února 2016 a bude probíhat až do 26. února 2016.

5. O vítěz soutěže rozhoduje Porota, o které se píše v § 4.

6. Soutěž není hazardní hrou ani promočních loterií, jejíž výsledek záleží na náhodě, v souladu s příslušnými zákonem kyperského práva o hazardních hrách.

7. V případě, že jsou v Podmínkách Soutěže použity nedefinovaných fráze a formulace, mají se interpretovat podle Obchodních Podmínek Portálu.

§ 2

Účast v Soutěži

1. Soutěž je určena pouze pro osoby, které mají plnou způsobilost k právním úkonům, mají vytvořený účet na stránce Facebooku a jsou fanoušky Fanpage Portálu, bez ohledu na to, zda-li jsou Uživateli Portálu.

2. Účasť v Súťaži je dobrovolná a neodplatná.

3. Soutěže se nemohou zúčastnit členové Poroty, zaměstnanci Pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

4. Uživatel se musí seznámit s pravidly v těchto Podmínkách Soutěže před přistoupením do Soutěže a zároveň prohlašuje, že bude tyto podmínky respektovat. Tímto také potvrzuje, že splňuje všechny podmínky opravňující ho k účasti v Soutěži.

§ 3

Přihlášení do Soutěže a Průběh Soutěže

1. Přihlášení do Soutěže následuje po zaslání odpovědi na otázku, publikovanou na nástěnce Fanpage Portálu na stránce Facebook.

2. Přihlášení se do Soutěže je jednoznačné s:

2.1. odsouhlasením Podmínek Soutěže, zpřístupněných Pořadatelem;

2.2. prohlášením Účastníka Soutěže o tom, že zaslaná odpověď neporušuje práva třetí strany;

2.3. dáním souhlasu k využívání svých osobních údajů za účelem provedení Soutěže.

3. Zaslána odpověď musí splňovat obecné zásady dobrých mravů, v tom je nepřípustné zasílání odpovědí, které:

3.1. jsou v rozporu s právními předpisy nebo pravidly společenského soužití;

3.2. porušují práva třetích osob;

3.3. jsou vulgární nebo obscénní;

3.4. propagují násilí, rasovou nebo náboženskou nenávist nebo jsou trestuhodné;

3.5. jsou reklamou;

3.6. jsou spamem nebo nevyžádanou komerční informací;

3.7. mají pornografický obsah.

4. Každý Účastník Soutěže může odpovědět na libovolný počet otázek, které Pořadatel Soutěže opublikuje na nástěnce Portálu na stránce Facebook, s tím, že na jednu otázku lze odpovědět pouze jednou na Účastníkem zvolené jazykové verzi Fanpage Portálu. Odpověď v komentáři nesmí být upravována. V případě, že odpovíte více než jedenkrát, do Soutěže bude zakvalifikovaná první odpověď.

5. O Vítězech soutěže rozhodne Porota, o níž je zmínka v následujícím §, která následně přizná cenu uvedenou v § 5 odst. 1.

6. Pořadatel Soutěže zveřejní na nástěnce Fanpage Portálu jména a příjmení osob, které v Soutěži zvítězili.

7. Po publikaci informace, o níž je zmínka v výše uvedeném bodě, musíVíťaz Soutěže v průběhu 3 pracovních dnů odeslat v odpovědi e-mailovou adresu, na kterou má Pořadatel Soutěže zaslat cenu, podle § 5.

§ 4

Porota Soutěže

1. Dohled nad řádným průběhem soutěže a udělováním cen bude vykonávat Porota.

2. Denně vybere Porota tří Vítěze Soutěže, kteří odpověděli správně na otázku nejrychleji.

3. Porotu tvoří tři členové, kteří byli jmenováni Pořadatelem, přičemž jeden z nich plní funkci Předsedu Soutěže.

4. V případě porušení těchto Podmínek Soutěže si Porota vyhrazuje právo odstranit Účastníka Soutěže z účasti v Soutěži.

5. Porota nepředvídá možnost odvolání se od vyhlášených výsledků Soutěže.

§ 5

Výhry

1. Pořadatel Soutěže přizná Vítězem Soutěže kód na dobití Účtu v hodnotě 100 BIDů – pro tři osoby, které napsali nejrychleji správnou odpověď na otázku;

2. Kód na dobití Účtu musí být zrealizován v průběhu 28 dní. BIDy získané pomocí kódu musí být využity v průběhu 180 dnů.

3. Ceny přiznané v podobě kódů na dobití Účtu budou poslány Vítězem Soutěže na uvedenou e-mailovou adresu.

§ 6

Zásada Důvěryhodnosti

1. Uvedení osobních údajů Účastníka Soutěže je dobrovolné, ale nutné k účasti v Soutěži. Tyto údaje budou zpracovány v souladu s ustanoveními příslušného zákona podle kyperského práva o ochraně osobních údajů pro účely spojené s organizací a vedením Soutěže, včetně udělování výher.

2. Administrátorem osobních údajů Účastníků je Pořadatel Soutěže.

3. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich aktualizaci na základě podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

§ 7

Závěrečná Ustanovení

1. Každý Účastník Soutěže je povinen se seznámit s ustanoveními v těchto Podmínkách Soutěže.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo anulovat Soutěž bez uvedení příčiny.

3. Pořadatel není povinen informovat Účastníky Soutěže o tom, že se jejich odpověď se do Soutěže nezakvalifikovala.

4. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy vzniklé během zasílání odpovědí a z nich vyplývající zpoždění v doručení přihlášek.

5. Tato Soutěž není sponzorovaná, vedená, administrována ani spojena se stránkou Facebook. Tím je Facebook osvobozen od jakékoliv odpovědnosti, která by mohla vzniknout v souvislosti s účastí Účastníka v Soutěži.

6. V záležitostech neupravených těmito Obchodními podmínkami mají uplatnění předpisy občanského zákoníku a další příslušné předpisy, platné právní na Kypru.

7. O všech sporech vyplývajících ze závazné smlouvy bude rozhodovat kyperský soud.

8. V případě jakéhokoli sporu nebo rozporů mezi anglickou verzí a verzí v jiném jazyce, je rozhodující verze v anglickém znění.

Author: wellbid

Share This Post On

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *