PRAVIDLA AKČNÍ NABÍDKY „20% Extra”

§ 1

Obecná ustanovení

1. Tato Pravidla Akční nabídky, dále zvané jako Pravidla, stanoví podmínky a pravidla využití Akční nabídky „20% Extra”.

2. Integrální součástí těchto Pravidel jsou Obchodní podmínky Portálu, jenž jsou umístěny na Hlavní Stránce Portálu wellbid.com.

3. Pořadatelem Soutěže je Společnosť Welmory Limited se sídlem na Kypru, Nikósie P.C. 1065 Arch. Makariou III, 2-4/703, zapsána v Obchodním rejstříku pod číslem HE 245903 Ministerstvem energetyki, průmyslu, obchodu a turistiky, Oddělení evidence společností; Zakládací kapitál společnosti: 1 001 000 Euro (slovem jeden milión a jeden tisíc Euro).

4. Výrazy uvedené v těchto Podmínkách mají následující význam:

4.1. Podmínky Akční nabídky – tento dokument;

4.2. Obchodní Podmínky Portálu – Obchodní Podmínky Portálu wellbid.com a za10groszy.pl, jenž jsou umístěny na Hlavní Stránce Portálu vždy v jejich aktuálním znění;

4.3. Portál – služby on-line transakcí, které poskytuje Provozovatel na doméně wellbid.com a za10groszy.pl, a v rámci kterých pořádá Nákup Kup Teď a Aukce, umožňuje nákup práv k jednorázovým nebo Automatickým Příhozům a realizaci Jednorázových a Automatických Příhozů;

4.4. Účastník Akční nabídky – osoba plně způsobilá k právním úkonům, která se zaregistrovala na Portálu a BIDy kupuje poprvé, v souladu s § 2.1;

4.5. Uživatel Portálu – osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a zaregistrovala se na Portálu;

4.6. BID, vratný BID – právo na jednorázový Příhoz, Automatický Příhoz nebo na jinou činnost uvedenou v Obchodních Podmínkách; přičemž vratné BIDy je možné získat nákupem u Provozovatele dle Ceníku nebo se získají výměnou zakoupeného zboží. BIDy, které nejsou vratné, se získají jinými způsoby, upřesněnými v těchto Obchodních podmínkách, jakož i na stránce Portálu, Pomoci a záložce FAQ.

5. Táto Nabídka platí od 1. března 2016 do 31. prosince 2016.

6. Pokud jsou v Pravidlech Akční nabídky použité nedefinované fráze a formulace, mají se interpretovat podle Obchodních Podmínek Portálu.

§ 2

Využití Akční nabídky

1.    Akční nabídku může využít osoba, která:

a) souhlasila s podmínkami těchto Pravidel;

b) nikdy předtím neměla na Portálu aktivní účet ;

c) zaregistrovala se na Portálu;

d) vlastní promoční kód, který byl umístěn Portálem v reklamních přenosech.

2. Podmínkou využití Akční nabídky je vepsání promočního kódu, o němž je zmínka ve výše uvedeném bodě d), během kupování balíku BIDů, které si Účastník Akční nabídky zvolil.

3. Účet Uživatele Portálu, který si Uživatel sám zvolil, zakoupil a současně vepsal promoční kód, bude navýšen o 20% a bude dostupné od chvíle dobití účtu.

4. Účastník Akční nabídky může využít Akční nabídku výlučně v době jejího trvání.

5. Tato Akční nabídka není slučitelná s jinými akčními nabídkami.

§ 3

Ochrana osobních údajů

1. Uvedení osobních údajů Účastníka Soutěže je dobrovolné, ale nutné k využití této Akční nabídky. Tyto údaje budou zpracovány v souladu s ustanoveními příslušného zákona podle kyperského práva o ochraně osobních údajů pro účely spojené s organizací a provedením Akční nabídky, včetně připočtení dodatečných akčních BIDů.

2. Administrátorem osobních údajů Účastníků je Pořadatel Soutěže.

3. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich aktualizaci na základě podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.

§ 4

Reklamace

1. Účastník Akční nabídky má právo předložit reklamace ohledně Akční nabídky.

2. Veškeré reklamace týkající se Akční nabídky, spojené s nepřipsání nebo připsáním nesprávného počtu akčních BIDů, je nutné nahlásit v průběhu trvání Akční nabídky na e-mailovou adresu: complaints@wellbid.com, společně s důkladným odůvodněním předložení reklamace.

3. Reklamace se vyřizují okamžitě, a to nejpozději 14 dní ode dne obdržení informace na Zákaznickou Podporu Portálu.

4. O výsledku reklamačního řízení bude Účastník Nabídky informován písemnou formou, elektronicky na e-mailovou adresu, ze které byla zaslána reklamace, o níž je zmínka výše.

5. Rozhodnutí Zákaznické Podpory, které uzná reklamaci nebo ji zamítne, je konečné a nebude možné se od něj odvolat.

§ 5

Závěrečná ustanovení

1. Každý Účastník Soutěže je povinen se seznámit s ustanoveními v těchto Podmínkách Akční nabídky.

2. Podmínky Akční nabídky jsou dostupné na internetové stránce pod doménou blogcz.wellbid.com.

3. Pořadatel Akční nabídky si vyhrazuje právo změnit tyto Pravidla v průběhu trvání Akční nabídky, avšak změny nemohou mít negativní vliv na podmínky využití Akční nabídky.

4. Změněné podmínky Pravidel Akční nabídky budou sprístupnená na stránce, o níž je zmínka v odst. 2 tohoto §.

5. V případě jakýchkoliv sporů bude o nich rozhodovat kyperský soud.

6. V případě jakéhokoli sporu nebo rozporů mezi anglickou verzí a verzí v jiném jazyce, je rozhodující verze v anglickém znění.

Author: julia

Share This Post On